Travaux de l`Institut de Spéologie "Émile Racovitza"

Home > Revista >  Revista 1964

VOLUMUL 3

- 1964 -

Cuvînt înainte

TRAIAN ORGHIDAN
Cuvinte cheie:

Articol: Volumul al III-lea al Lucrărilor Institutului de Speologie "Emil Racoviţă" al Academiei Republicii Populare Romîne apare 1a scurt timp după cea de-a douăzecea aniversare a eliberării ţării noastre de sub jugul fascist, cînd putem însuma cu satisfacţie şi încredere în viitor nenumărate realizări obţinute în toate domeniile de activitate, mărturii ale epocii de adevărată renaştere pe care o trăim.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Monumentele naturii

EMIL G. RACOVIȚĂ
Cuvinte cheie:

Articol: S-a legiferat, în sfîrşit! chestia importantă a "monumentelor naturii", există o comisie, bine alcătuită, de oameni zeloşi să lucreze desinteresat și cu spor; s-au înfiinţat deja cîteva rezervaţiuni interesante; se observă chiar în năpraznicul "deşert" al indiferenţei generale, cîteva mici "oaze" de pricepere şi preocupare pentru ocrotirea bogăţiilor obşteşti acum distruse nesăbuit de simple interese personale şi de egoisme puţin respectabile.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Complexul carstic Tăuşoare - Zalion Munţii Rodnei

IOSIF VIEHMANN, TEODOR RUSU, MIHAI ȘERBAN
Cuvinte cheie:

Articol: Complexul carstic format din Peştera de la Tăuşoare, Peştera Jgheabul lui Zalion şi resurgenţa lor comună de la Izvorul Rece, dezvoltat în calcarul eocen din Munţii Rodnei, prezintă interes prin particularităţile hidrografice, prin contingenţa sistemelor de diaclazare ale calcarului, care pot fi puse în legătură cu masivele eruptive din imediata vecinătate a peşterii, şi prin depunerile numeroase de aluviuni cuaternare din interiorul Peşterii de la Tăuşoare. Ea este cea mai adîncă peşteră din Romînia (350 m) şi prezintă numeroase probleme de cercetare pentru tectonică, cristalografie etc.

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Peştera de la Vadu-Grişului

IOSIF VIEHMANN, CORNELIU PLEŞA, TEODOR RUSU
Cuvinte cheie:

Articol: In lucrare se fac consideraţii fizico-geografice asupra întregului Carst al Vadului, stabilindu-se limitele sale naturale, în cadrul cărora se definesc trei subunităţi. Se analizează sistemul hidrografic al complexului Peştera de la Vadu-Crişului - Peştera Bătrînului, determinat pe bază de colorări cu fluoresceină. Se descrie peştera, admiţîndu-se originea ei tectonică, şi se prezintă fauna ei.

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Peşterile din carstul craşovean

VALERIU PUŞCARIU, TEODOR RUSU, IOSIF VIEHMANN
Cuvinte cheie:

Articol: Sînt prezentate caracterele geomorfologice ale carstului craşovean cu descrierea a 9 peşteri, situate pe versanţii cheilor formate de rîul Caraş şi afluentul său Gîrlişte. Poziţia lor faţă de actualul nivel de eroziune se află intre 10 şi 25 m, cu excepţia peşterii Socolovăţ, care este situată la 215 m diferenţă de nivel faţă de Caraş

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Cercetări speologice în bazinul Cernei. Nota I

ŞTEFAN AVRAM, DAN DANCĂU, EUGEN ŞERBAN
Cuvinte cheie:

Articol: În lucrarea de faţă, autorii prezintă primele rezultate ale explorărilor speologice efectuate (1961-1963) în bazinul Cernei superioare şi mijlocii. După o scurtă caracterizare geologică şi geomorfologică a regiunii, sînt descrise cele 42 de peşteri cercetate, care însumează o lungime totală de 2882 m. În descrierea peşterilor sînt incluse datele referitoare la localizarea lor, caracteristicile speomorfologice, factorii fizici, grupele de faună colectate etc.

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Regiunile carstice dintre valea Drăganului şi Valea Iadului

ERICH JEKELIUS
Cuvinte cheie:

Articol: Autorul prezintă rezultatele cercetărilor de hidrologie carstică în bazinele văii Drăganului şi Văii Iadului, pentru depistarea şi urmărirea cursurilor de apă subterane. Se ajunge la concluzia că nu există nici o legătură între apele subterane ale celor două bazine ce s-au dezvoltat în două unităţi tectonice deosebite şi a căror carstificare recentă a avut loc independent.

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Formaţiuni periglaciare în carstul din Munţii Bihorului

MARCIAN BLEAHU
Cuvinte cheie:

Articol: Climatul periglaciar pleistocen a imprimat carstului din Munţii Bihorului o morfologie criogenă. Şesul Padişului îşi datoreşte netezimea unei aluvionări pe un pergelisol după cum dovedesc măsurătorile morfometrice de aluviuni; sînt prezente pături de solifluxiune şi forme de crioturbaţie. În peşteri galeriile meandrate sînt explicate prin alternanţe de climat glaciar şi interglaciar; pe pereţi se recunosc alterări de gelifracţie, iar pe podea solifluxiuni. Variaţiile în grosime ale formaţiunilor stalagmitice sînt puse tot pe seama oscilaţiilor climatice. Pe baza acestor elemente se încearcă o datare a procesului de carstificare din platoul Scărişoara.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţii la studiul faunei neojurasice din valea Casimcea (Dobrogea centrală)

DAN PATRULIUS, TRAIAN ORGHIDAN
Cuvinte cheie:

Articol: Lucrarea cuprinde un studiu al faunei fosile, compusă în majoritate din briozoare, brahiopode, lamelibranhiate şi echinoderme, descoperită şi colectată cu prilejul cercetării peşterilor din Valea Casimcea între anii 1955 şi 1958. Conservarea perfectă a exemplarelor se datoreşte procesului de coroziune carstică, care a provocat separarea fosilelor din rocă şi trecerea lor în depozitul de umplutură. Din acest material, două specii sînt noi pentru ştiinţă. Listele faunistice obţinute au permis autorilor să atribuie calcarele din valea Casimcea oxfordianului mediu şi superior.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Observaţii zoogeografice asupra faunei cavernicole din Oltenia şi Banat

DAN DANCĂU, IONEL TABACARU
Cuvinte cheie:

Articol: Autorii prezintă în lucrarea de faţă o analiză zoogeografică a faunei cavernicole din Oltenia şi Banat, deci a regiunilor carstice cuprinse între Olt şi Dunăre. Folosind datele faunistice din literatură, cît şi cele rezultate din cercetările personale, autorii încearcă pe baza cunoştinţelor actuale asupra paleogeografiei regiunii să explice originea şi răspîndirea troglobiontelor terestre ce populează peşterile din Oltenia şi Banat.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Observaţii asupra variaţiei caracterelor şi dezvoltării postembrionare la unele Lithobiidae (Chilopoda) din peşterile R. P. Romîne

ȘTEFAN NEGREA
Cuvinte cheie:

Articol: Lucrarea conţine date inedite cu privire la variaţia unor caractere observate la populaţiile cavernicole de Lithobiidae în comparaţie cu datele din literatură, precum şi descrierea sumară -pentru prima dată- a unor stadii de dezvoltare postembrionară. Pentru aceasta s-a studiat un material bogat, aparţinînd la 22 de forme de Lithobiidae, provenite din 100 de peşteri din Transilvania, Banat, Oltenia şi Dobrogea.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţie la studiul moluştelor din peşterile din R. P. Romînă. Nota IV

ALEXANDRINA NEGREA
Cuvinte cheie:

Articol: Lucrarea cuprinde rezultatul studierii speciilor de gasteropode colectate în 1962, din 48 de peşteri din R. P. Romînă. Se indică provenienţa materialului studiat, se dă lista speciilor şi se face o scurtă analiză zoogeografică şi ecologicii asupra celor 22 de specii determinate.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Cercetări asupra faunei biotopurilor acvatice subterane din bazinul Crişului Repede. I. Valea Mişidului şi afluenţi

CORNELIU PLEŞA FRANCISC BOTEA, GHEORGHE RACOVIŢĂ
Cuvinte cheie:

Articol: Pe baza analizei condiţiilor fizico-chimice şi a componenţei faunistice a biotopului hiporeic din regiunea studiată, autorii confirmă părerea că acest biotop este un mediu de tranziţie între apele epigee şi cele freatice propriu-zise.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Noi contribuţii la studiul amfipodelor subterane Niphargus dobrogicus n. sp

DAN DANCĂU
Cuvinte cheie:

Articol: În lucrarea de faţă, se descrie o nouă specie de amfipod din Romînia - Niphargus dobrogicus n. sp. Această specie prezintă afinităţi cu N. jovanovici şi N. pellagonicus. Materialul a fost colectat din fîntînile localităţilor Schitu, 2 Mai şi Vama Veche, de pe litoralul Mării Negre.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Un ciclopid nou pentru fauna interstiţială litorală a Mării Negre Pareuryte remariei Herbst s. lato (Crustacea, Copepoda)

CORNELIU PLEŞA
Cuvinte cheie:

Articol: Autorul prezinlă descrierea amănunţită a speciei Pareuryte remanei Herbst, regăsite în apele interstiţiale ale litoralului Mării Negre.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Cea de-a treia expediţie speologică internaţională din R. P. Bulgaria (15 - 27.VIII.1963)

LAZARE BOTOŞĂNEANU, VASILE DECU, TEODOR RUSU
Cuvinte cheie:

Articol: Lucrarea prezintă unele regiuni şi fenomene carstice din partea de vest a Starei Planina: Ciren, Bozijat Most - Liljace, Vracianska Planina, sinclinalul Belogradcik, Karlukovo, Zlatna Panega, defileul Iskărului la Lakatnik şi unele date despre organizarea speologică în R. P. Bulgaria.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

RECENZII

IONEL TABACARU, VASILE DECU
Cuvinte cheie:

Articol:

Descarca download SVGCiteste online read SVG